PRE PROJEKTANTOV

 Okolnosti, ktoré môžu viesť k nesprávnym postupom sanácií sú  napr.:

 • podcenenie skutočného stavu sanovanej konštrukcie,
 • neznalosť problematiky,
 • hladanie najľacnejšieho riešenia bez rešpektovania ich  dôsledkov,
 • nevyjasnená zodpovednosť za prevedenie stavebného diela,
 • časová tieseň,
 • nekvalifikovanosť spracovateľa, atď.

 

Spôsoby minimalizácie najčastejších chýb vo fáze projektového riešenia :

 1  Predprojektová príprava – prieskumné práce

Druh, množstvo a spracovanosť prevedených prieskumov sú závislé na typu, zložitosti stavby a ich charakteru. Najčastejším dôvodom nevykonania prieskumných prác je ekonomická stránka projektu a časové hľadisko spracovania projektu.

2. Znalosť problematiky , koordinácia projektu

Stavebný odbor je široká oblasť, konkrétny projektant nemusí byť odborníkom na všetky stavebné a konštrukčné riešenia. Spolupráca s externými konzultantmi alebo subdodávateľmi , špecializované na danú problematiku, predpokladá kvalitnejšie technické riešenia.

3. Dohľad na zmeny projektového riešenia v priebehu realizácie stavby

Zmenám projektového riešenia, výmene navrhnutých materiálov a technológií  môže dôjsť z dôvodu  nedostatku ekonomických prostriedkov stavebníka , alebo z dôvodu zníženia nákladov stavby zo strany zhotoviteľa. Nedodržanie projektovej dokumentácie, stanovených technológií a navrhnutých postupov môžu viesť k zníženiu kvality, ale aj naopak, môžu byť zvolené výhodnejšie riešenia.

Je dôležité analyzovať možné riziká zmeny v projektovej dokumentácii a určiť  mieru zodpovednosti za prípadné vzniklé škody pre všetky strany ( stavebník, projektant, zhotoviteľ).

VODOTESNENIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

DODATOČNÁ IZOLÁCIA MUROVANÝCH STIEN

Obsah sanačných konceptov

 • Skutočný stav
 • Diagnostické meranie
 • Požadovaný stav
 • Návrh sanácie
 • Výsledný efekt
 • Navrhované technológie a materiály
 • Technologické postupy
 • Predbežná cenová ponuka
 • Výkresová dokumentácia
 • Fotodokumentácia

Sanačné koncepty môžu byť súčasťou projektových dokumentácií , avšak nenahradia vykonávacích projektov.