PRE INVESTOROV

Produkty Sikkaton s doplňujúcimi technológiami je možné aplikovať pre :

 • Dodatočnú horizontálna izoláciu navlhnutých stien a ich následnú sanáciu,
 • Dodatočnú izoláciu zatekaných pivníc a suterénov bez náročnej obkopávky objektu,
 • Izoláciu spodných častí stavieb proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode,
 • Sanáciu a vodotesnenie rozpadnutých betónových konštrukcií,
 • Izoláciu objektov proti tlakovej vode vodohospodárskych stavieb,
 • Izoláciu montážnych jám, havarijných nádrží, sedimentačných a zberných šachiet, žúmp, nádrží na  pitnú vodu, a pod.
 • Izoláciu poľnohopodárskych objektov

 

Rozhodujúce faktory pre vhodný výber technológie :

 • Miera závady
 • Požadované kritériá
 • Stavy stavebných konštrukcií
 • Minimalizovanie deštrukcií
 • Časový limit
 • Finančné možnosti

V čase životnosti stavby dôjde u stavebných konštrukciách k dosiahnutí tzv. rovnobežného stavu vlhkosti. Z pôvodnej zvýšenej vlhkosti novostavby, ktorá zahrňuje množstvo vody dodané pri murovaní, omietaní, alebo betónovaní, sa jej väčšia časť v priebehu 3 – 5 rokov odparí. Nejaká vlhkosť zostáva, napr. v tehlovej murive hrúbky 450 mm z plných pálených tehál je ustálená vlhkosť na úrovni 1 – 2 % hmotnosti, čo predstavuje cca 10 – 20 l vody na jeden m3.

 

Po záplavách murivo z plných tehál, ktorých nasiakavosť dosiahne až 20% hmotnosti, môže obsahovať 120 – 160 l vody na 1 m3. Pre dosiahnutie pôvodného stavu je treba z muriva odstrániť 100 – 140 l vody z 1 m3. Odstránenie tohto neuveriteľného množstva vody môže trvať niekoľko rokov podobne ako u novostavbách.

Ako postupovať pri sanácii konštrukcií po záplavách

 • Preveriť statickú spôsobilosť objektu a jednotlivých konštrukcií
 • Podľa potreby odčerpať vodu a vyčistiť zaplavené priestory
 • Aplikovať dezinfekčné prostriedky, čo obmedzuje rozvoj pliesní avšak kým neodstránime vlhkosť z konštrukcie, má len dočasnú účinnosť.
 • Začať intenzívne vysušenie konštrukcie, aby vlhkosť klesla napr. u tehlového muriva na úroveň cca 10% hmotnosti.
 • V priebehu vysušovania sledovať, či nedôjde k nadmerným deformáciám a vzniku trhlín v konštrukciách.

 

Princíp vysušovania spočíva v tom, že vlhkosť sa z muriva dostáva prostredníctvom vzduchu,  ktorý murivo obklopuje. Po prvom výraznom poklesu vlhkosti v murive ( pri intenzívnom sušení cca 1 mesiac), ktorý zabezpečí obmedzenie vplyvu mrazu na konštrukciu, je možné doporučiť pre zabezpečenie ďalšieho vysušovania muriva povrchovú úpravu špeciálnej pórovitej sanačnej omietky.

Zásadné princípy úpravy muriva po záplavách

1. Klasické omietky môžu byť použité , až vlhkosť muriva klesne na 4 – 5 % hmotnostnej vlhkosti a je predpoklad, že bude ďalej klesať. ( podľa intenzity sušenia 6 – 9 mesiacov)

2. Ak pred zaplavení na povrchu omietok boli viditeľné znaky vlhkosti, je nutné pred omietaním navrhnúť jednu z dodatočných hydroizolačných metód vedúce k odstráneniu príčiny zavlhnutia.

3. Ak murivo bolo pred záplavami suché a na povrchu omietok neboli žiadne znaky vlhkosti, doporučujeme nasledujúci postup:

 • Odstrániť omietku cca 50 cm nad hranicou vlhkosti a murivo intenzívne sušiť (topenie + vetranie) cca 1 – 2 mesiacov.
 • Po dosiahnutí vlhkosti muriva cca 10% omietať povrch so sanačnou omietkou WTA.
 • Po technologickej prestávke (30 dní) omietku natrieť silikátovou farbou alebo vápnom.

4. Murivo, ktorá je záplavami jednorázovo zavlhnuté postupne samovoľne vyschne cca 2 – 4 roky.

5. Ak je aplikovaná sanačná omietka WTA cca 1 – 2 mesiacov po zahájení vysušovania

 • zaistí obyvateľnosť priestorov aj pri aktuálnej vysokej vlhkosti muriva,
 • zabráni vzniku vlhkých škvŕn na povrchu omietok,
 • zabráni kondenzácií vody a vzniku pliesní.

DODATOČNÁ IZOLÁCIA STIEN

IZOLÁCIA PROTI TLAKOVEJ VODE

IZOLÁCIA HOSPODÁRSKYCH OBJEKTOV

IZOLÁCIE NÁDRŽÍ, JÁM, ŠACHIET A POD.

IZOLÁCIE PROTI ROPNÝM PRODUKTOM