PRE REALIZAČNÉ FIRMY

Spôsoby minimalizácie chýb vo fáze realizácie

1. Znalosť a schopnosť realizovania sanačných a hydroizolačných prác

 • správne a odborné prevedenia jednotlivých postupov a technológií,
 • realizovanie dôležitých a zásadných detailov,
 • používanie predpísaných materiálov a technológií,
 • dodržanie technológikých predpisov a pokynov výrobcov jednotlivých stavebných materiálov.

2. Odborné vedenie stavby a koordinácia dodávateľov

 • správne načasovaný harmonogram prác , zahrnuté technologické prestávky pre jednotlivé technológie,
 • realizácie špecifických technológií v odpovedajúcich klimatických podmienkách,
 • dodrženie teplotných režimov pre zrenie jednotlivých stavebných materiálov,
 • rešpektovanie výsledkov prác iných dodávateľov a remesiel.

3. Dodržanie projektu, technológií a postupov

 • zoznámenie s projektovou dokumentáciou, zváženie všetkých rizík, či danú technológiu je možné previesť s vlastnými silani, alebo s externými špecialistami,
 • realizácia a kordinácia prác podľa platných noriem, vyhášok a smerníc,
 • zváženie výmenu navrhnutých technológií na základe ekonomickej analýzy, avšak nie za cenu nižšej kvality a životnosti,
 • úprava navrhnutých postupov v spolupráci s projektantom a investorom v prípade nových skutočností objavených na stavbe.

Použité materiály

SikkatonISOL  –  izolačná hmota, ktorá po namiešaní s vodou v určenom pomere,  sa nanáša na zatuhnutý betón alebo na upravený podklad

SikkatonSAN  –  izolačná hmota , ktorá po namiešaní s vodou v určenom pomere, sa nalieva do injektážnych vrtov

SikkatonBPL  – prísada na výrobu sanačnej malty

Renovex H  – prísada na výrobu sanačnej omietky WTA

Požiadavky na betón :

 • Zhutnený, zahladený betón   min. C25/30, pre izoláciu proti zemnej vlhkosti aj C20/25.
 • Trhliny širšie, ako 0,4mm, ktoré zasiahnú do prierezu betónu hľbšie, ako 2 cm, musia byť pred aplikáciou SikkatonISOL upravené so sanačnou maltou
 • Nesúdržné častice, hniezdá kameniva, vypadané kúsky betónu po oddebnení musia byť reprofilované pred aplikáciou SikkatonISOL so sanačnou maltou
 • Zbytky po debnení ( zabudované drevo alebo iný materiál, vyčnievajúce dráty a pod. ) musia byť odstránené
 • Vlasové trhliny vzniknuté pri zmrašťovaní z hľadiska aplikácie SikkatonISOL sú zanedbateľné
 • Starý betón ( rozdrobené častice, drolený povrch, trhliny, vyčnievajúca výstuž a pod. ) musí byť sanovaný podľa uvedenej schémy

Poškodený povrch

1. Trhlina
2. Betón kontaminovaný s chloridmi alebo karbonatovaný betón
3. Oddelovanie vrstiev
4. Odlupovanie
5. Silne skorodovaná výstuž

Príprava povrchu betónu a výstuže

6. Úprava hrán
7. Odstránenie degradovaného betónu, odstránenie porušenej výstuže
8. Úprava betónového povrchu
9. Čistenie oceľovej výstuže
10. Ochrana oceľovej výstuže

Sanačný systém

11. Napojenie nového betónu na jestvujúci
12. Trvanlivý sanačný materiál
13. Sekundárna ochrana SikkatonISOL

Príprava murovanej steny

 • Odstránenie starých omietok, mechanické očistenie steny
 • Vysekanie murovacích špár do hľbky cca 0,5 cm, dolnú škáru medzi stenou a podkladným betónom do hĺbky cca 2,0 cm.
 • Výplň spodnej škáry so sanačnou maltou, vytvorenie fabiónu.
 • Nanášanie vyrovnávajúceho podkladu zo sanačnej malty, v hrúbke cca 0,5 cm pri zemnej vlhkosti, a cca 2,0 cm pri tlakovej vode.

Izolácia proti zemnej vlhkosti

 • Ak konštrukcia je nad úrovňou upraveného terénu, stačí 1 vrstva náteru . V tomto prípade požiadavky na prípravu povrchu sú minimálne, voda sa nasiakava  len v kapilároch≤30µ.
 • Ak konštrukcia je pod úrovňou terénu, doporučujeme 2 vrstvy náteru, aj keď je nad najvyššiou možnou hladinou spodnej vody – viď izolácia proti tlakovej vode.
 • Aplikovaná plocha musí byť ošetrená s vodou cca 7 dní ( vlhčenie, kropenie, vytvorenie vlhkého prostredia ) .
 • Aplikácia ďaľšej vrstvy povrchovej úpravy je možné po vykryštalizovaní izolačnej vrstvy ( 14 dní ), výnimkou sú podlahové vrstvy na báze cementu vyhotovené mokrým procesom.
 • Izolačná hmota môže prekryštalizovať aj do murovacieho materiálu, preto doporučujeme pod novostavanými stenami uložiť obyčajnú lepenku.

Izolácia proti tlakovej vode 

 • Príprava podkladu musí byť dôkladná.
 • Aplikácia izolačnej hmoty môže byť začatá až po zavädnutí pripraveného podkladu.
 • Izolačná hmota SikkatonISOL sa nanáša v dvoch vrstvách – čas medzi dvoma vrstvami min. 1 hodina.
 • Aplikovanú plochu doporučujeme ošetriť s vodou cca 14 dní ( vlhčenie, kropenie, vytvorenie vlhkého prostredia ) .
 • Tesnenia pracovných a dilatačných škár, prestupov a pod. môžu byť vykonané po vykryštalizovaní izolačnej hmoty ( min. 14 dní ).
 • Doporučená povrchová úprava na steny sú sanačné omietky WTA, vyhotované min. 30 dní po izolácie.

Izolácia nádrží

 • Izolácia sa prevedie vždy z vnútornej strany nádrží, zo strany pozitívneho tlaku vody.
 • Z technického hľadiska nie je potrebná ochranná vrstva izolačnej vrstvy.

 

Dodatočná izolácia stien proti zemnej vlhkosti

1. Odstránenie omietky, mechanické očistenie steny

 • Pri každej sanácie muriva je nutné zavlhnutú a zasoľenú omietku odstrániť až na hrubý základ.
 • Murivo musí byť mechanicky očistený od zbytkov pôvodnej omietky.
 • Špáry medzi murovacím materiálom musia byť vysekané do hĺbky 1 -1,5 cm.
 • Výška odstránenia omietok sa určí osobitne, minimálne je to výška  najvyššieho bodu zavlhnutia a k tomu pridané bezpečnostné pásmo.
 • Výška bezpečnostného pásma závisí od murovacieho materiálu, konštrukčného riešenia a od miery vlhkosti muriva , smerodatne je to 1,5 x hrúbka steny ( Príklad : ak murivo má hrúbku 0,5 m a výška najvyššieho navlhnutia je 0,4 m, je nutné odstrániť omietku do výšky 0,4 + 1,5 x 0,5 = 1,15 m.)

2. Voľba roviny vývrtov

 • Rovina vývrtov musí byť umiestnená tak, aby obe strany steny boli nad podlahou , resp. nad upraveným terénom.
 • Obvodové steny suterénov, keď vonkajšia strana je zasypaná zeminou, môže byť rovina vývrtov  pod úrovňou vonkajšieho upraveného terénu,  len za predpokladu dostatočnej izolácie  vonkajšej strany obvodovej steny proti tlakovej vode.
 • Za určitých okolností ( hrubka steny nad 80 cm ) sa navrhuje ďaľšia rovina vývŕtov, a to 9 – 11 cm nad prvou rovinou.

3. Vyvŕtanie injektážnych dier

 • Pri vyvŕtaní injektážnych dier sa dodržujú tieto zásady : priemer vŕtov Ø 25 – 32 mm, osová vzdialenosť 9 – 11 cm ( pri Ø 32 mm – 11 cm ), vŕty šikmé, pod 25⁰ – 30 ⁰ smerom dole.
 • Susedné vŕty paralelné, max. dovolená vodorovná odchylka ± 0,5 cm
 • Steny musia byť prevŕtané v celej hrúbke tak, aby konce injektážne dier boli max. 5 cm od opačnej hrane stien
 • Obojstranne dostupné steny sa navrhujú vŕtať z obidvoch strán v jednej rovine.

4. Injektáž

 • Pred začatím injektáže je nutné vrty vypláchnúť a zároveň navlhčiť až do nasýtenia steny okolo vrtov.
 • Ak pri navlhčení sa zistí, že v stene sa nachádzajú dutiny, je nutné ich zalievať s cementovým mliekom, a po zatvrdnutí znova ich prevrtať.
 • Injektáž sa prevedie samospádom, a po usadení a zahustení hmoty sa to opakuje , kým sa vstrebávanie sa hmoty nezastaví.
 • Injektážne vrty sa zapchávajú so zmesom vyvrtaného prášku z muriva, vyliatej izolačnej hmoty a cementu.

5. Vertikálna izolácia

 • Medzi injektážnymi vrtmi a podlahou musí byť vyhotovená vertikálna izolácia podobne, ako pri izolácií murovaných stien proti tlakovej vode, včitane ošetrenia plochy.
 • Odstránená omietka musí byť vymenená na sanačnú omietku WTA s prísnym dodržaním technologickej prestávky 30 dní na vyschnutie izolovanej plochy.

Sanačné omietky WTA

Dôležité upozornenia pre aplikáciu sanačnej omietky WTA ( platí aj pre vrecované suché maltové zmesy , aj pre cementové omietky s prísadou Renovex H )

 • Materiál sa zamieša cca 10 minút, potom je nutné miešačku vypnúť, aby hmota nerozpadla.
 • Stena musí byť dôkladne očistená od zbytkov starej omietky, a pred aplikáciou navlhčená.
 • Kotevná vrstva ( špricc ) sa nanesie na stenu min. 6 hodín pred základnou vrstvou, stena musí byť zakrytá do 2/3 plochy.
 • Základná vrstva sa nanáša v max. vrstve 1,5 cm v jednom zábere, doporučuje sa viac vrstiev v menšom zábere.
 • V prípade omietok hrubších ako 2,5 cm, je možné nanášať pred základnou vrstvou t.zv. kondenzačnú vrstvu s plnivom väčšiej zrnitosti.
 • Zahľadenie základnej vrstvy s dreveným hladítkom, nesmie sa filcovať.
 • Pred aplikáciou štukovej, jemnej omietky povrch základnej vrstvy musí byť vyschnutý.
 • Sanačné omietky sú zásadne cementové omietky, preto aj ich aplikácia a následné ošetrenie počas zmrašťovania sa musia riadiť podľa ich predpisov.

Aplikácia zvislej izolácie z vonkašej strany

Ak vertikálna kryštalická izolácia je prevedená z vonkajšej strany ( je výkopaná stavebná jama s dostatočným manipulačným priestorom), vytvorená izolačná vrstva nepotrebuje žiadnú ochranu pred mechanickým poškodením, a nemá vplyv na vnútorné povrchové úpravy.

Spätný zásyp stavebnej jamy môže byť vykonaný až po vytvrdnutí kryštalizovanej vrstvy ( min. 14 dní ) a následných utesnení pracovných škár a technologických prestupov cez obvodovú konštrukciu.

Aplikácia zvislej izolácie z vnútornej strany

1. Steny bez povrchovej úpravy

Z technického hľadiska kryštalická izolácia môže slúžiť aj ako finálna úprava stien ( napr. nádrže, montážne jamy, žumpy, technologické miestnosti, poľnohospodárske objekty a pod.).

Počas tuhnutia izolačnej vrstvy na ošetrenej ploche sa môžu objaviť výkvety rôzneho druhu. Tieto väčšinou biele škvrny a povlaky sú len estetické a nie funkčné chyby, a sú prirodzené sprievodné zjavy nanášanej vrstvy izolácie, a sú väčšinou výsledkom hydratácie cementu.

2. Sanačné omietky

Po dodržaní predpísanej technologickej prestávky po aplikácií kryštalickej izolácie (3-4 týždne) je možné steny povrchovo upraviť. Ako povrchovú úpravu doporučujeme použiť sanačné omietky vyhovujúce nemeckým predpisom WTA. Rozhodujúcim faktorom pre výber vhodnej sanačnej omietky je súčiniteľ difúzneho odporu, ktorý musí byť menší ako 12. Sanačné omietky podľa WTA zabránia ďalším výkvetom solí, umožnia stene dýchať a pri väčších nátlakov vonkajších vodných zdrojov umožnia intenzívnejší prestup vodných pár. So svojimi otvoreným pórovitým systémom vytvoria priestor pre vykryštalizovanie solí a zároveň zvýšia odparovaciu plochu povrchu.

Maliarský materiál je vhodný na sanačnú omietku WTA, ak súčiniteľ difúzneho odporu  µ < 11, ak je určený pre maľbu sanačnej omietky, alebo ak je paropriepustná

3. Obloženie stien

Zaizolované steny z vnútornej strany je možné obložiť, resp. zakryť s konštrukčnými prvkami ( sádrokartónové steny, drevené obklady a pod. ) za dodržanie princípov :

 • medzi stenou a konštrukciou musí byť vytvorená vzduchová medzera ( pomocou líšt, terčami a  pod. )
 • musí byť zabezpečená cirkulácia vzduchu vo vytvorenej medzere ( vzdušné mriešky na dolnej a hornej strane stien )

4. Pohľadový betón

Ak na betón sú kladené zvýšené nároky z estetického hľadiska, doporučujeme razantnejšie metódy mechanických očistení ( pieskovanie, drtenie, sekanie). Z  izolovanej vrstvy betónu je možné odstrániť až do 2 cm-ovej hľbky bez narušenia izolácie.  Pre konečnú úpravu je nutné vybrať náterovu hmotu (farebnú, priesvitnú ) s vysokou priľnavosťou.

 

Aplikácia vodorovnej izolácie

1. Povrchová úprava  na báze cementu

Povrchové úpravy s hmotami na báze cementu ( betónové potery, keramické lepidlá ), ktoré sa nanášajú mokrým procesom sa môžu previesť za určitých okolností aj počas ošetrovania, avšak v takom prípade kryštáliky sa môžu prerásť aj do nanášanej vrstvy , čo môže pôsobiť odtlačenie nanesenej úpravy ( napr. nivelizačné hmoty ).

Doporučujeme s povrchovou úpravou počkať 2 týždne. Pred nanášaním povrchovej úpravy je nutné vykonať bežné mechanické očistenie povrchu a podľa technológie je možné použiť kotviacu vrstvu na báze cementu ( špric, adhézny mostík )

2. Povrchové úpravy na báze epoxidov

Pred aplikáciou povrchovej úpravy na báze epoxidov povrch musí byť na 100% vysušený. Minimálna technologická prestávka  sú 2 týždne ( 4 dní vlhčenie, 10 dní na vyschnutie ), avšak v závislosti od okolitého prostredia môže to byť aj viac.

Povrch musí byt dôkladne mechanicky očistený, po kryštalickej izolácie zostávajúci cementový film musí byť odstránený.